Pravo na odustajanje

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Službeni list CG 2/2014 6/2014, ispr.43/2015, 70/2017 i 67/2019) obavještavamo vas osledećem:
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: online@mil-pop.com ili na adresu firme:

Mil-Pop DOO Podgorica
ul. 8.marta br.55

-Potrošač ima pravo da, osim u slučajevima iz čl. 74 j ovog Zakona, bez navođenja razloga, jednostrano raskine ugovor, zaključen van poslovnih prostorija ili zaključen na daljinu u roku od 14 dana od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

- U slučaju zaključivanja ugovora o kupoprodaji rok,  iz prethodne stavke, počinje da teče od dana kada je potrošaču ili trećem licu određenom od strane potrošača, a koje nije prevoznik, roba koja čini predmet ugovora predata.

-Potrošač je dužan da prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz čl. 74 a ovog Zakona o zaštiti potrošača obavjesti trgovca o odluci da raskida ugovor na obrascu za jednostrani raskid ugovora ili drugom nedvosmislenom izjavom o raskidu.

-Obrazac iz prethodnog stava propisuje Ministarstvo (obrazac za jednostrani raskid ugovora).

-Ako trgovac putem internet stranice omogući potrošaču jednostrani raskid ugovora, potrošač može da raskine ugovor popunjavanjem i slanjem obrasca za jednostrani raskid ili druge izjave o raskidu.

-U slučaju iz prethodne stavke trgovac je dužan da, bez odlaganj, potrošaču dostavi potvrdu o prijemu izjave o jednostranom raskidu ugovora na trajnom mediju.
-Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja sevraća usled odustanka od ugovora.
-Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

-Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje nastane u rukovanju robom, osim umanjenja vrijednosti potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
-Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
-Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
-Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora ,smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane Zakonom o zaštiti potrošača.
-Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku
-Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
-Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, anajkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje